Regulamin

REGULAMIN SERWISU WYBIERAMNOCLEG.PL

1.    DEFINICJE
1)    Serwis - Wybieramnocleg.pl - portal umożliwiający publikowanie ofert, w szczególności Ofert obiektów oferujących miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Portal prezentuje oferty, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. Operatorem serwisu jest Nero Natalia Przanowska z siedzibą w  Żninie ul. Klemensa Janickiego 4/8 56217419, .
2)    Usługodawca - dostawca usług hotelarskich i pozostałych usług komplementarnych, w szczególności właściciel obiektu hotelarskiego, którego Oferta zamieszczona jest w Serwisie. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
3)    Konsument - Osoba korzystająca z serwisu w celu znalezienia noclegu lub innych komplementarnych usług w interesującym regionie, miejscowości czy na określoną okazję. 
4)    Oferta - Prezentacja przygotowana przez Usługodawcę lub na życzenie Usługodawcy przez serwis wybieramnocleg.pl. Oferta zawiera szczegółowe dane o warunkach, cenach i zasadach z jej skorzystania.

2.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1)    Wybieramnocleg.pl  udostępnia system internetowy umożliwiający nawiązanie kontaktu Konsumentom z Usługodawcami. Usługodawca może publikować Oferty. Konsumentowi umożliwia składanie zapytania o ofertę czy dodawanie komentarzy.
2)    Wybieramnocleg.pl nie jest organizatorem turystyki czy usług turystycznych ani pośrednikiem turystycznym. Serwis jedynie umożliwia prezentację Ofert dostawców usług turystycznych istniejących na rynku (Usługodawców). 

3.    ZASADY REJESTRACJI
1)    Zarejestrowanie Usługodawcy na portalu polega na utworzeniu konta oraz przekazaniu przez Serwis loginu oraz hasła, za pośrednictwem, którego obiekt noclegowy zarządza samodzielnie swoją Ofertą. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2)    Dodanie Usługodawcy możliwe jest poprzez rejestrację za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez kontakt z przedstawicielem Serwisu. 
3)    W ramach prezentacji wybieramnocleg.pl Usługodawca może zamieszczać w swojej Ofercie informacje takie jak: opis oferty, cennik i rodzaj zakwaterowania, informację o lokalizacji, dane kontaktowe, galerię zdjęć, oferty specjalne. 
4)    Login to unikalna nazwa która zostaje nadana Usługodawcy. Warunkiem rejestracji  jest ustalenie indywidualnego hasła i  podanie e-maila kontaktowego do korespondencji. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne i zarazem niezbędne do rejestracji w serwisie wybieramnocleg.pl. 
5)    Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne logowanie w tym hasła i loginu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez użytkowników posługujących się jego Hasłem lub loginem, jeżeli osoby trzecie weszły w posiadanie hasła z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
6)    Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że jest upoważniona do  reprezentowania firmy, której Ofertę zamieszcza.
7)    Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe lub inne dane Usługodawcy ulegną zmianie, Usługodawca powinien dokonać ich aktualizacji w panelu.
8)    Wybieramnocleg.pl proponuje okresy testowe dla nowych użytkowników. 
9)    Po zakończeniu bezpłatnego okresu testowego Oferta pozostaje w serwisie jako aktywna. Niemniej przy braku płatności abonamentowej zostaną usunięte z Oferty dane kontaktowe (e-mail, telefon , strona internetowa i zakładka "zapytaj o nocleg"). W celu prezentacji danych kontaktowych należy uiścić opłatę abonamentową. 
10)    Opłata abonamentowa jest bezzwrotna, nawet w sytuacji w której Usługodawca zdecyduje się  w trakcie okresu trwania abonamentu na rezygnację z serwisu wybieramnocleg.pl. 
11)    Cennik usług i abonamentów prezentowany jest na stronie wybieramnocleg.pl/page/cennik
12)    Aktualna wysokość opłat i termin, do którego jest opłacony abonament prezentacji są również zdefiniowane w panelu do którego dostęp Usługodawca otrzymuje podczas rejestracji.  Opłacenie abonamentu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługodawcą, a Serwisem.
13)    Usługodawca akceptując niniejszy Regulamin upoważnia wybieramnocleg.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Usługodawcy w każdej chwili przysługuje prawo do zrezygnowania z usług oferowanych przez portal. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Usługodawcy nie przysługuje zwrot opłaty abonamentowej ani odszkodowanie.
14)    W celu wystawienia dokumentu niezbędne jest uzupełnienia danych do wystawienia faktury dostępnych w panelu administracyjnym lub przesłanie ich droga mailowa na adres kontakt@wybieramnocleg.pl Usługodawca dokonuje tego dobrowolnie, niemniej jest to niezbędne do uruchomienia reklamy i prezentacji obiektu z widocznością pełnych danych kontaktowych.
15)    Rezygnacje z usług oferowanych przez Serwis odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@wybieramnocleg.pl  


4.    PRAWA AUTORSKIE I DOPUSZCZENIE WYŁĄCZNIE TREŚCI ZGODNYCH Z PRAWEM, NIE NARUSZAJĄCYCH PRAW OSÓB TRZECICH LUB INNYCH PODMIOTÓW PRAWNYCH
1)    Usługodawca oświadcza, że wszystkie publikowane (lub przekazane do Serwisu celem przygotowania Oferty) przez Niego materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
2)    Usługodawca oświadcza jednocześnie, że wszelkie przekazane przez niego do  wybieramnocleg.pl dane nie naruszają praw osób trzecich.  
3)    W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Serwisowi związanymi z bezprawnym użyciem tych danych, Usługodawca, który naruszył prawa osób trzecich zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Serwis  może ponieść w związku z ewentualnym roszczeniami, w tym koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia spraw. Serwis ma prawo w takiej sytuacji domagać się od Usługodawcy stosownego odszkodowania. 
4)    W sytuacji, gdy Serwis uzyska informację o naruszeniu przez Usługodawcę praw autorskich lub innych praw osób trzecich Serwis upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia Oferty, a Usługodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odszkodowanie.
5)    Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług, zamieszczane w portalu powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników portalu.
6)    W trosce o wysoką jakość prezentacji w Serwisie, Serwis ma prawo do zmiany Oferty Usługodawcy. Może dotyczyć to zmian językowych w tym gramatycznych i ortograficznych, poprawek graficznych czy innych błędów mogących wystąpić w prezentacji. Zmiany takie uzgadniane są z Usługodawcą dodającym Ofertę.
7)    Usługodawca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych, zdjęć oraz wprowadzonych przez niego treści na łamach wszystkich podstron portalu  wybieramnocleg.pl 
8)    Usługodawca rejestrując się ponosi wszelką odpowiedzialności za przekazane portalowi  wybieramnocleg.pl dane, w szczególności za zdjęcia,  prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i niniejszym Regulaminem.
9)    Akceptując Regulamin Usługodawca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie Jego danych w celach marketingowych przez Serwis i na prowadzenie działań reklamowych na szeroką skalę przy wykorzystaniu Internetu i innych środków masowego przekazu (prasa, TV, radio etc). W ramach prowadzonych działań marketingowych Serwis może swobodnie korzystać ze znaków graficznych i wszelkich informacji zamieszczonych na wybieramnocleg.pl przez Usługodawcę. Wykorzystanie znaków graficznych czy innych elementów identyfikacji wizualnej obiektu hotelarskiego Usługodawcy  ogranicza się do działań promocyjnych Serwisu i nigdy nie będzie wykorzystane do innych celów.
10)    Usługodawca oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
11)    Prawa autorskie do szaty graficznej, rozwiązań programistycznych i innych elementów Serwisu przysługują właścicielowi Serwisu. 
12)    Wybieramnocleg.pl nie prowadzi rejestracji danych osobowych. Jedynymi danymi są informacje niezbędne do rozliczeń finansowych między Serwisem, a Usługodawcą.

5.    WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)    Oferta przedstawiona w serwisie  wybieramnocleg.pl przez Usługodawców jest publikowana w celach informacyjnych. Właściciel portalu wybieramnocleg.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieaktualne informacje zawarte w ofertach przygotowanych przez Usługodawców.
2)    Wybieramnocleg.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Usługodawcy za sytuacje związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Usługodawca przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których tu mowa będą rozstrzygane bez udziału wybieramnocleg.pl.
3)    Wybieramnocleg.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, jakość, rodzaj, bezpieczeństwo usług oferowanych przez Usługodawcę. Sytuacja dotyczy także odmowy wykonania usługi przez Usługodawcę oraz nienależytego wykonania usługi, o której konsument mógł się dowiedzieć z Serwisu. Za treści zamieszczane w serwisie odpowiedzialny jest Usługodawca. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ofert, ani za niewłaściwe, nierzetelne czy nieprawdziwe informacje zawarte przez osoby zamieszczające Ofertę w serwisie. Wybieramnocleg.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, niepełnowartościowe czy niezgodne z opisem wywiązanie się przez Usługodawcę z usługi noclegowej i wszelkiej dodatkowej usługi komplementarnej (rozrywkowej, gastronomicznej czy innej opisanej w Serwisie). 
4)    Wszelkie roszczenia z tego i innych tytułów względem Usługodawcy  należy kierować do przedsiębiorstwa zarządzającego obiektem, z którego pochodziła Oferta.
5)    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Konsumenta w ramach Serwisu i za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy przez Konsumenta do jakiej zawarcia mogło dojść w wyniku uzyskania informacjach w Ofercie zamieszczonej w Serwisie.
6)    Wybieramnocleg.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługodawcą i Konsumentem. Wszelkie nieporozumienia rozwiązywane są między Usługodawcą, a Konsumentem. Wybieram nocleg jedynie udostępnia platformę internetową umożliwiającą kontakt podmiotów rynku tj. Usługodawcy i Konsumenta. 
7)    Umowa na usługę turystyczną zostaje zawarta między Usługodawcą (obiektem noclegowym), a Konsumentem. Wybieramnocleg.pl nie jest uprawniony do zawierania takich umów, świadczy jedynie usługę prezentacji ofert dla ww. podmiotów rynku. 


6.    OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPRZERWANE DZIAŁANIE SERWISU
1)    Serwis odpowiada za nieprzerwane działanie. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona podczas okoliczności takich jak błąd oprogramowania komputerowego, niewłaściwe działanie lub uszkodzenie urządzeń komputerowych lub mobilnych, działania podwykonawców w tym dostawców usług hostingowych. Odpowiedzialność zostaje wyłączna także w sytuacjach działania siły wyższej (wojna, atak terrorystyczny, pożar, wypadek) lub inna nieszczęśliwa okoliczność, na którą Serwis nie ma wpływu. Za wyłączone z odpowiedzialności przerwy w działaniu portalu wybieramnocleg.pl Usługodawcy nie przysługuje odszkodowanie.
2)    Za każdy dzień przerwy działania Serwisu, jeżeli przerwa w świadczeniu usługi nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Serwisu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do żądania bezpłatnego przedłużenia długości (jako kara umowna) wyświetlania oferty w tej samej długości w jakiej miało miejsce wyłączenie serwisu. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli okres awarii Serwisu trwał krócej niż 48 godziny.
3)    Odpowiedzialność za nieprzerwane działanie Serwisu dotyczy tylko Usługodawców opłacających abonament. Serwis nie jest odpowiedzialny względem Konsumentów, którzy nie ponoszą kosztów użytkowania Serwisu.
4)    Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zabronione są faktyczne lub potencjalne działania na szkodę Serwisu mające negatywny wpływu na wizerunek i działanie portalu. W przypadku wykrycia takiego postępowania u  Usługodawcy, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty Usługodawcy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.


7.    PŁATNOŚCI
1)    Serwis pobiera opłaty abonamentowe od Usługodawcy. Informacje o aktualnych cennikach znajdują się na www.wybieramnocleg.pl/page/cennik
2)    Serwis zastrzega sobie prawo do prowadzenia działań promocyjnych, w tym do zmian cen abonamentów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych. Postanowienia te nie mają zastosowania do zarejestrowanych w portalu Usługodawców w trakcie trwania umowy. 
3)    Usługodawcy mogą korzystać z dodatkowych reklam na stronie głównej , w wynikach wyszukiwania i innych określonych miejscach. Usługi te są dodatkowo płatne. Informacje o sposobach rozliczeń i kosztach znajdują się w panelu administracyjnym, do którego dostęp posiada każdy zarejestrowany Usługodawca. Informacje o dodatkowych sposobach promocji w Serwisie znajdują się w panelu administracyjnym w zakładce "Wyróżnij".
4)    W celu skorzystania  z dodatkowych promocji Usługodawca musi posiadać środki na koncie w panelu zarządzania. Płatności za reklamę można dokonać w panelu administracyjnym w zakładce  "Stan konta" lub kontaktując się z Serwisem. Dokument faktury za wpłaty na rzecz Serwisu zostaje przesłany drogą mailową na adres zdefiniowany w panelu administracyjnym Usługodawcy.

8.    OPINIE ZAMIESZCZANE PRZEZ KONSUMENTÓW W OFERTACH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W SERWISIE 

1)    Serwis umożliwia Konsumentom wystawianie komentarzy. Konsument oświadcza, że komentarze są zgodne z prawdą i opisują rzeczywisty przebieg wydarzeń. Ponadto oświadcza, że korzystał z Oferty Usługodawcy i na tej podstawie wystawia komentarz. Komentarz nie może być plotką, pogłoską lub opisem sytuacji, które przeżyła inna osoba. Konsument ma prawo wystawiać komentarz tylko w imieniu swoim i podróżujących z nim osób.
2)    Odpowiedzialność za treść komantarza ponosi wyłącznie Konsument, który ją zamieścił. Komentarze Konsumentów są rozpowszechniane wraz z jego podpisem, który dobrowolnie zamieszcza dodając komentarz. Podpis nie jest traktowany jako dane osobowe.
3)    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych przez Konsumentów referencji o Usługodawcy i Jego usługach. Osoby naruszające w swych opiniach prawo lub dobra osób trzecich mogą ponieść za to odpowiedzialność cywilną lub karną. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Serwisu.
4)    Moderator serwisu wybieramnocleg.pl ma prawo swobodnego zarządzania opiniami, zatwierdzania ich i decydowania o ich emisji bądź usunięciu. 
5)    Właściciel obiektu hotelarskiego może wnieść zastrzeżenia do komentarza dotyczącego Jego obiektu. Ostateczną decyzję o pozostawieniu bądź usunięciu opinii podejmuje Serwis.
6)    Zamieszczenie opinii przez Konsumenta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.    REKLAMACJE 
1)    Usługodawca może składać reklamację z powodu braku działania Serwisu lub braku wyświetlania wykupionej i opłaconej reklamy.
2)    Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres kontakt@wybieramnocleg.pl
3)    Reklamacje można złożyć tylko w trakcie trwania umowy i posiadania opłaconego aktywnego abonamentu. 
4)    Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Serwis.
5)    Reklamacja powinna zawierać: 
1.    nazwę oraz adres siedziby Usługodawcy 
2.    określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
3.    przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4.    login którym posługuje się w Serwisie
5.    wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, 
6.    numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności

10. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nero Natalia Przanowska, NIP 5621784319, kontakt z administratorem: kontakt@wybieramnocleg.pl zwana dalej Administratorem;
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Jacek Przanowski e-mail: kontakt@wybieramnocleg.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu świadczenia usług związanych z założeniem i obsługą konta klienta w portalu, udostępnianiem formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. w celu obsługi prezentacji obiektu dodanej w portalu- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  4. w celu realizacji ustawowych obowiązków ustawowych Administratora, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności k i sposobu korzystaniających z portalu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  7. w celach marketingowych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu Kupującemu informacji o nowych towarach, promocjach , usługach i konkursach dostępnych w Sklepie. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli została wyrażona zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom z uwagi na konieczność realizacji usług, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, agencjom marketingowym (w przypadku usług marketingowych)
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu istnienia obowiązków księgowych i podatkowych Administratora oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług. Odmowa podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia uniemożliwia wykonanie przez portal umowy sprzedaży.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Administrator regularnie przeprowadza analizę ryzyka, by zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, w tym że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na świadczone przez niego usługi i wykonywane zadania.

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)     Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
2)    Usługodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
3)    Regulamin obowiązuje od 25 września 2019 r.
4)    W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.